စာခ်ဳပ္၏ကုန်ပစ္စည်းရောင်းအကြားပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်း-တစ်ခုပုံစံ